środa, 7 września 2016, 10:31

Otwarto ośrodek „Kibice Razem Motor Lublin” (zdjęcia)

Wśrod zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wiceprezydent Miasta Lublin - Krzysztof Komorski, Wiceminister Sportu - Jarosław Stawiarski oraz Krajowy Koordynator ds. Współpracy z Kibicami PZPN - Dariusz Łapiński (fot. Tomasz Lewtak)

Wśrod zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wiceprezydent Miasta Lublin – Krzysztof Komorski, Wiceminister Sportu – Jarosław Stawiarski oraz Krajowy Koordynator ds. Współpracy z Kibicami PZPN – Dariusz Łapiński (fot. Tomasz Lewtak)

Wczoraj w Lublinie miało miejsce uroczyste otwarcie ośrodka „Kibice Razem Motor Lublin”.

W otwarciu ośrodka udział wzięli: Wiceprezydent Miasta Lublin – Krzysztof Komorski, Wiceminister Sportu – Jarosław Stawiarski, Krajowy Koordynator ds. Współpracy z Kibicami PZPN – Dariusz Łapiński, a także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Prezes Zarządu Motoru Lublin – Waldemar Leszcz, przedstawiciele drużyny Motoru – Kamil Stachyra, Yasuhiro Kato oraz kierownik drużyny – Dariusz Baryła.

Ośrodek „Kibice Razem Motor Lublin” jest miejscem otwartym dla wszystkich kibiców, zarówno tych starszych, jak i najmłodszych. Na miejscu można pograć w piłkarzyki, na konsoli oraz w gry planszowe. W ośrodku organizowane będą także warsztaty dla dzieci, zaś dla starszych porady prawne.

Lubelski ośrodek to dziesiąte tego typu miejsce w Polsce. Mieści się przy ulicy Noworybnej 3 w Lublinie.

„Kibice Razem” to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Miasto Lublin.

 


 

Informacje o projekcie „Kibice Razem” ze strony www.kibice-razem.pl

 
Główne założenia projektu:

Projekt „Kibice Razem” zakłada stworzenie lokalnych ośrodków – miejsc spotkań kibiców – kierowanych przez dwie zatrudnione w tym celu osoby. Głównym zadaniem obu pracowników będzie nawiązanie kontaktu z aktywnymi członkami sceny kibiców, poznanie ich poglądów, problemów i aspiracji. Ośrodki nie będą mieć na celu zastępowania czy wyręczania kibiców w ich dotychczasowej działalności, lecz jedynie pomoc w koordynacji działań i realizacji kreatywnych pomysłów. Pracownicy projektu będą przy tym zabiegać o stworzenie atmosfery wolnej dyskusji i wzajemnego szacunku oraz starać się ograniczyć symboliczne znaczenie kultury przemocy wśród kibiców. Ośrodek stwarzać będzie szansę na aktywne zaangażowanie się w sprawy organizacyjne, poznanie swych rówieśników, nawiązanie nowych przyjaźni – również dla młodych osób, które dopiero wkraczają na ścieżkę kibicowania.

Lokal projektu „Kibice Razem”, urządzany i prowadzony przy współudziale kibiców, służyć będzie przeprowadzaniu dyskusji, przygotowywaniu opraw stadionowych, planowaniu wyjazdów, projektowaniu gadżetów, organizowaniu spotkań z piłkarzami i innym integrującym środowisko działaniom. Ostateczny kształt podejmowanych inicjatyw i sposób ich realizacji będzie przedmiotem decyzji zaangażowanych w projekt pracowników. Do ich zadań należeć też będzie utrzymywanie kontaktów z takimi instytucjami, jak klub, władze miejskie, szkoły, lokalne media czy organizacje pozarządowe.

Podsumowując: lokalne ośrodki projektu realizować będą pomysły i inicjatywy wychodzące ze środowiska samych kibiców, korzystając przy tym z jego kreatywności i zasobów. Ośrodki pełnić będą przy tym rolę filtra i katalizatora. Będą one „filtrem” w tym sensie, że nie będą udzielać wsparcia inicjatywom gloryfikującym przemoc, promującym rasizm, nienawiść i pogardę dla innych grup kibicowskich. W pozostałych przypadkach ośrodki będą „katalizatorem” – instytucją promującą pomysły kibicowskie i dbającą o właściwe relacje między nimi a innymi instytucjami życia publicznego.

 
Podstawowe cele projektu:

1) usprawnienie i profesjonalizacja działalności stowarzyszeń kibiców w zakresie wprowadzenia metody zarządzania projektowego, profesjonalnej budowy wizerunku, pozyskiwania środków na działalność statutową itp.;

2) systematyczne wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców;

3) nawiązanie przez stowarzyszenia kibiców partnerstw na szczeblu miejskim, krajowym i międzynarodowym (projekt zakłada m.in. nawiązanie współpracy z partnerskim ośrodkiem kibicowskim działającym na terenie Niemiec);

4) zmiana negatywnego wizerunku kibica;

5) wykorzystanie pozytywnej energii kibiców do działań na rzecz klubu, miasta i regionu.

Projekt skierowany jest pod adresem aktywnych kibiców, tzn. osób oddanych swojej drużynie i równocześnie chcących aktywnie konkurować z kibicami innych klubów. Strategicznym celem projektu „Kibice Razem” jest zachowanie konkurencji między kibicami, która stanowi o kolorycie futbolu i czyni go jedynym w swoim rodzaju widowiskiem, lecz równocześnie oczyszczenie jej z elementów nienawiści i przemocy.

 

Komentarze